بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت   1388 ـ مه  2009 

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

ارتباط رسوائي پارلمان بريتانيا

و حمايت بيدريغ بي بي سي فارسي از رژيم

دكتر عبدالستار دوشوكي

doshoki@gmail.com

ده ها سال است كه انگليس ادعا مي كند پارلمان بريتانيا مادر همهء پارلمان هاي دنيا و مظهـر دمكراسي و شفافيت است.  بي بي سي، و بخصوص سرويس جهاني بي بي سي و بخش فارسي راديو و تلويزيون آن، نيز ادعا مي كنند كه يك رسانه مسئول، بيطرف  و پايبند به اصول و مقررات ژورناليستي مي باشند. اما افشای تكاندهندهء كلاهبرداري، تقلب و دروغگويي هاي سيستماتيك و نهادينهء نمايندگان پارلمان بريتانيا توسط  روزنامه ديلي تلگراف، ثابت كرد كه همه آن ادعا ها دروغي بيش نبوده است. معاون آقاي جك استرو، وزير عدالت (دادگستري)، كه معرف حضور هموطنان است، بدليل كلاهبرداري از كار بر كنار شد. براي اولين بار در طي سيصد سال اخير سخنگو (رئيس اجرايي) ی پارلمان بريتانيا نيز مجبور به استعفاء شد.

آنچه كه روزنامه ديلي تلگراف افشاء نمود محدود به چند سال اخير مي باشد. اما در حقيقت اين رشته سر دراز دارد. طبق قوانين بريتانيا افشاگري ديلي تلگراف يك عمل غير قانوني است. زيرا "كلاهبرداري" و ريخت و پاش نمايندگان پارلمان جزو اسرار محرمانه مملكتي مي باشد. اين افشا گري جسورانه كوس رسوائي و تزوير و دوروئي سيستم سياسي و پارلمان بريتانيا را بر سر هر كوي و برزني در سراسر گيتي به صدا درآورد. عملكرد استعماري و چند معياري بخش فارسي راديو و تلويزيون بي.بي.سي نيز منبعث از همان فرهنگ متقلب دو روئي و استاندارد دوگانه است.

در اين مقاله ارتباط ريشه اي عملكرد دوگانه و منافقانه بخش فارسي راديو و تلويزيون بي.بي.سي و عملكرد مزورانه و متقلبانه پارلمان بريتانيا مورد كالبد شكافي قرار مي گيرد. اينان حتي از چپاول اموال مردم خودشان ابائي ندارند، چه برسد به منابع و منافع ملت ايران.

بر خلاف بسياري از كشورهاي جهان كه قوه مقننه و مجريه از يكديگر مجزا و مستقل هستند، در بريتانيا قوه مجريه (دولت) از بطن پارلمان بر مي خيزد و عملاً از آن مستقل نيست. بر خلاف كانال هاي راديو و تلويزيوني انگليسي و داخلي بريتانيا كه نسبتاء مستقل هستند؛ سرويسي جهاني بي.بي.سي، كه بخش فارسي راديو و تلويزيون بي.بي.سي هم جزوء آن است، متعلق به وزارت خارجه بريتانيا مي باشد. از آنجايي كه رسانه ها و مردم بريتانيا از نقش و عملكرد سرويس جهاني بي بي سي اطلاع ندارند، اين سرويس خبرپراكني بعنوان يك آلت تبليغاتي و ابزار سياسي مورد استفادهء سياستگزاران وزارت خارجه بريتانيا قرار مي گيرد. يعني در حقيقت همان كساني كه در پارلمان مشغول "چپاول خودي" هستند، از طريق سرويس جهاني و بخش فارسي راديو و تلويزيون بي بي.بي.سي سياست "چپاول ديگران" را نيز دنبال مي كنند. 

بي.بي.سي، كه در سال 57 تبديل به صداي مخالفان شاه شده بود و همواره اعترضات مخالفان را پخش مي كرد، اينكه محجبهء خبري شده است و ادعا مي كند كه نمي تواند صداي مخالفان رژيم جمهوري اسلامي را منعكس كند و مجاز است كه تنها از كبريت هاي بي خطر و تائيد شدهء اصلاح طلب حكومتي و هوادارن آنها در خارج براي پيشبرد مقاصد خود استفاده كند. مجريان برنامه بي.بي.سي مخالفان خود را، كه همان مخالفان رژيم نيز هستند، متهم به ناتواني از درك سياست بيطرفي بي.بي.سي مي كنند؛ سياستي كه توسط مسئولين گماشته شده از طرف وزارت خارجه بريتانيا تبيين و تدوين مي شود. اخيرا بي.بي.سي ،بي پروا از مورگان چنگراي و ديگر مخالفان رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، حمايت مي كرد و صداي اعتراضات آنها را همواره منعكس مي كرد. چرا؟ چون دولت بريتانيا مخالف رابرت موگابه بود و هست.

ديروز نيز آقاي مارك كانينگ، سفير كبير بريتانيا در برمه (ميانمار)، علنا و بي پروا حكومت نظامي برمه را محكوم كرد و خواهان آزادي خانم آنگ سن سوچي (رهبر مخالفان رژيم برمه) شد. بی.بي.سي نيز شديداً ازخانم آنگ سن سوچي دفاع كرده و صداي مخالفان رژيم برمه را بطور وسيعي منعكس كرده است. چرا؟ چون دولت بريتانيا مخالف رژيم برمه است.

اين رفتار دوگانهء سرويس جهاني بی.بي.سي مختص به اين دو كشور نيست. هر رژيمي كه ذاتاً و در عمل (نه در حرف و شعار) با دولت فخيمهء بريتانيا مخالف باشد، مورد لطف و عنايات ناخواسته بي بي سي قرار خواهد گرفت.

شايد بسياري از هموطنان به اين حقيقت آگاه نباشند كه بخش فارسي راديو و تلويزيون بی.بي.سي از داخل كشور استخدام مي كند. بی.بي.سي تنها موسسهء خبرپراكني بين المللي و خارجي است كه اجازه دارد بدينصورت آگهي استخدام بدهد و مصاحبه هاي استخدامي خود را در ايران، تركيه، دبي و قبرس انجام بدهد. تا چه اندازه مسئولين كشوري و امنيتي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي از اين موضوع مطلع و يا هماهنگ و دخيل هستند، به دليل نبود مدرك و سند مستدل نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد.  چرا و چگونه در حاليكه وبلاگ نويس هاي جوان ايراني بخاطر نوشتن مطالب ساده، زنداني؛ شكنجه و حتي اعدام مي شوند؛ اما بي بي سي آزاد است كه از ايران گزارش هاي مختلف تهيه و پخش كند، سوالي است كه جواب آن را مسئولين بخش فارسي راديو و تلويزيون بي بي سي بايد بدهند.

وانگهي، محمد حسين صفار هرندي وزير ارشاد رژيم اعلام كرده بود كه فعاليت شبكه فارسي زبان بی.بي.سي در ايران غير قانوني است و همكاري با اين شبكه جرم محسوب مي شود. مسئولين اطلاعاتي، و همچنين حسين سبحاني نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي مجلس، نيز اعلام نمودند كه "عناصر كليدي شبكه فارسي زبان بی.بي.سي" دستگير شده اند و اعتراف  كرده اند كه "در پوشش رسانه اي در راستاي پيشبرد سياست براندازي نرم حركت مي كرده اند". 

علت اين جنگ به ظاهر تبليغاتي و عوامفريبانه و جلوه هاي تهديدآميز اما زاهدانه در محراب و منبر طرفين براي چيست؟ آيا بقول حافظ براي سرپوش گذاشتن "آن كار ديگر در خلوت" مي باشد؟  چگونه مي شود كه عليرغم همهء اين ظاهرسازي هاي عوامفريبانه، شخصيت هاي جناح اصولگرا و جناح به اصطلاح اصلاح طلب درون رژيم آزادانه همواره نظرات خود را براي تحميق تود هاي مذهبي و تطهير رژيم "مقدس" جمهوري اسلامي از طريق بی.بي.سي ابراز مي كنند؟

به ادعاي بعضي ها، شبكهء فارسي زبان بی.بي.سي به شبكه و يا شاخهء خارجي صدا و سيماي جمهوري اسلامي تبديل شده است. 

ارتباط  و تشابه ماهيتي و عملكرد مزورانهء سياستمداران بريتانياني و ابزار تبليغاتي آنها نظير بي بي سي نبايد بر كسي پوشيده باشد.  رسوائي پارلمان بريتانيا دو رويي و منافق بودن سياستمداران بريتانيا را بر ملاء ساخت. همانگونه كه اشاره كردم، اين تزوير و رياكاري سيستماتيك و نهادينه شده است. شبكهء فارسي بی.بي.سي كه بعنوان يك آلت ابزاري توسط  همان سياستمداران مورد استفاده قرار مي گيرد، بمثابه "آن روي سكه"  نمي تواند تافته جدا بافته اي از كل سيستم استحماري و رياكاري باشد.

لـنـدن، سه شنبه بيست و نهم ارديبهشت 1388

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630